This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

NIEKTÓRZY AUTORZY

Niektórzy autorzy usiłują, zróżnicować charakter wskaźników i tym samym umożliwić dokonanie wieloczłonowej typologii badanych, np. Diana Crane konstruując Indeks uznania uwzględnia dwa jego typy: wyższy (do którego zalicza funkcję przewodniczącego narodowego stowarzyszenia naukowego, członkostwo w honorowych zrzeszeniach, nagrodę Nobla, honorowy

OKREŚLONA SPOŁECZNOŚĆ

Przede wszystkim pozwala podzielić określo­ną społeczność profesjonalną jedynie na dwie kategorie członków: tych, którzy mają prestiż, i tych, którzy go nie mają, bądź na wydzielenie kategorii badaczy o największym prestiżu. Ponieważ metoda ta narzuca konieczność atrybutowego traktowania prestiżu (jako cechy,

PRZEGLĄD METOD

Najbardziej tradycyjną metodą badania prestiżu naukowego jest przyjmo­wanie za jego wskaźnik zdobycia znanych nagród czy członkostwa w eli­tarnych stowarzyszeniach naukowych (jak narodowe akademie nauk czy np. Amerykańskie Stowarzyszenie Fizyków, które przyjmuje na swych członków tylko tych, którzy wnieśli twórczy wkład

ROZPOWSZECHNIONE UZNANIE

Prestiż naukowy — czyli rozpowszechnione uznanie dla dorobku nauko­wego — jest warunkiem koniecznym autorytetu i jako taki godzien naszej uwagi. Postaramy się w niniejszym przeglądzie w maksymalnym stopniu uwzględnić rolę pozycji organizacyjnej (relatywizowanej do całego środowiska profesjonalnego; ranga instytucji zatrudniającej

PRZYZNAWANIE MIANA AUTORYTETU

Nie jesteśmy skłonni przyznawać miana autorytetu komuś, kto egze­kwuje od innych ścisłe podporządkowanie się jego nakazom, stawiając uza­leżnionych od niego ludzi w sytuacji bezalternatywnej. Muszę stwierdzić, iż nieznane mi są jakiekolwiek badania empiryczne bezpośrednio zmagające się z interesującym nas w tym

WPŁYW NA POSTAWY I ZACHOWANIE

Wpływ na postawy i zachowanie innych może przebiegać także rozmaicie: poprzez świadome uczenie się i aspirowanie do wzoru mistrza, poprzez konformi- zację wobec standardów osoby poważanej, poprzez nie uświadomioną imi­tację, a także poprzez rewoltę i bunt (wówczas postawy i zachowania

PROWIZORYCZNE USTALENIE

Prowizorycznie ustalamy, że autorytet jest atrybutem tych ludzi, którzy z racji uznania ich przewagi przez innych posiadają możliwość wpływu na ich postawy i za­chowania w warunkach wykluczających bezpośrednią presję. Owa przewaga może być rozmaitego rodzaju: intelektualna, moralna, organiza­cyjna (dotyczy tych,

PRESTIŻ NAUKOWY W AMERYKAŃSKICH BADANIACH

Bardzo dobrze, jeśli zakładem naukowym, zespołem czy instytutem kieruje osoba będąca rzeczywiście autorytetem naukowym w dziedzinie objętej proble­matyką tej instytucji, jeszcze lepiej, gdy nie daje ona wszystkim odczuć, że jest właśnie tym autorytetem, a najlepiej, jeśli sama nawet nie jest

W MIARĘ ROZBUDOWY

W miarę rozbudowy zakładów rosną jednak trudności dla kierowników-dyrektorów — w objęciu całości problematyki, nawet przy współpracy zastępców. Dyrektor przestaje wreszcie być kierownikiem naukowym zespołu, a staje się urzędnikiem i admini­stratorem udzielającym środków i wyznaczającym miejsca pracy. Istnieje w każdym razie

GŁĘBOKIE PRZEKONANIE

Należy dążyć do tego, aby większość współpracowników miała swoje zainteresowanie i swój temat, i ażeby każdemu się zdawało, że przez temat ten przechodzi oś świata”. Jestem głęboko przekonany, że kiero\ynik, który potrafi taki nastrój, taki klimat i styl pracy wytworzyć w