This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

NAJWAŻNIEJSZA CECHA DOBREGO KIEROWNIKA

Rola kierownika dużego zakładu naukowego jest więc szczególnie trudna, wymaga nie tylko wiedzy i zdolności organizacyjnych, ale wielkiego taktu i rozumienia ludzi. Wymaga też nieraz wyrzeczenia się własnych ambicji naukowych, osobistej pracy naukowej, na którą, jeżeli ma mieć wgląd w

ROLA KIEROWNIKA

Rola kierownika dużego zakładu naukowego jest więc szczególnie trudna, wymaga nie tylko wiedzy i zdolności organizacyjnych, ale wielkiego taktu i rozumienia ludzi. Wymaga też nieraz wyrzeczenia się własnych ambicji naukowych, osobistej pracy naukowej, na którą, jeżeli ma mieć wgląd w

ZALEŻNE OD KIEROWNIKA

Zależy to w znaczej mierze od kierow­nika, i to bynajmniej nie tyle od jego wiedzy, ile od cech charakteru umiejętności organizowania pracy zespołów itd., powiedzmy sobie szczerze — od jego.mądrości.Wypracowanie zasad kultury pracy zespołowej, zwłaszcza jeżeli zespół składa się z członków

W NOWOCZESNYCH ZESPOŁACH

Rzadko bywa to jednak możliwe, zaś w nowoczesnych zespołach i insty­tutach, łączących bardzo często problematykę kompleksową i współpracow­ników z rozmaitych dyscyplin i o różnym poziomie naukowym, staje się wręcz nieosiągalne. Kierownik nie może być omnibusem wiedzy, każdy czło­nek zespołu może

DLA ZESPOŁU NAUKOWEGO

W pojęciach pracowników w zakładzie, instytucie czasem utożsamia się władzę kierowniczą z autorytetem, co nie jest słuszne. Relacja kierownik– podwładny wynika ze struktury, z organizacji, z umowy i nie wymaga po­parcia pojęciem autorytetu, zwłaszcza w sensie autorytetu naukowego. Auto­rytet w

PODŁOŻE KONFLIKTÓW

Jest to oczywiście podłoże do powstawania konfliktów typu zupełnie nie­naukowego. Taki „młody feudał” może np. spowodować odwołanie ze stażu zagranicznego współpracownika, zorientowawszy się ze sprawozdań, że zakres i poziom prac stażysty zbyt wyrastają, że tamten, mając większe możliwości aparaturowe, może

MŁODY ZWIERZCHNIK

Dawny, stary „feudał” korzystał z naturalnego handicapu, jaki mu dawał wiek, a z nim doświadczenie życiowe, rutyna w kierowaniu i właściwym postępowaniu z ludźmi, zrównoważenie w pracy i decyzjach. Mógł sobie bez obawy o własną „karierę” pozwolić na popieranie prac

KOLIZJA INDYWIDUALNOŚCI

Problem kolizji indywidualności na płaszczyźnie mistrzpwie-uczniowie prawie zawsze istnieje w zespołach naukowych. Był on kiedyś poruszony w „Polityce” w artykule pt. Feudalowie i wasale, na który Wrocławskie Towarzystwo Naukowe zareagowało zorganizowaniem dyskusji na Wro­cławskim Czwartku Naukowym pod hasłem „Mistrzowie i

POSTĘP I ROZWÓJ NAUKI LOGICZNEJ

Postęp i rozwój nauki w logicznej konsekwencji wymagają, aby w zakresie wiedzy uczeń przerastał mistrza, inaczej pauka stąłaby się martwa. Prawdziwego, mądrego mistrza postępy i sukcesy uczniów radują, nawet jeżeli go uczniowie w miarę upływu lat wyprzedzają w swoim dorobku.

ZDOBYTY PRZEZ UCZONEGO AUTORYTET

Nie mqżna zaprzeczyć, że fundamentem, na którym opiera się autorytet uczonego, jest nie tyle wiedza, ile jego sylwetka intelektualna i moralna – wierność bezwarunkowa i poząkoniunkturalna prawdzie naukowej, skromność i życzliwy stosunek do ludzi. Zdobyty przez uczonego autorytet kreuje go na