This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

PODŁOŻE KONFLIKTÓW

Jest to oczywiście podłoże do powstawania konfliktów typu zupełnie nie­naukowego. Taki „młody feudał” może np. spowodować odwołanie ze stażu zagranicznego współpracownika, zorientowawszy się ze sprawozdań, że zakres i poziom prac

MŁODY ZWIERZCHNIK

Dawny, stary „feudał” korzystał z naturalnego handicapu, jaki mu dawał wiek, a z nim doświadczenie życiowe, rutyna w kierowaniu i właściwym postępowaniu z ludźmi, zrównoważenie w pracy i decyzjach. Mógł

KOLIZJA INDYWIDUALNOŚCI

Problem kolizji indywidualności na płaszczyźnie mistrzpwie-uczniowie prawie zawsze istnieje w zespołach naukowych. Był on kiedyś poruszony w „Polityce” w artykule pt. Feudalowie i wasale, na który Wrocławskie Towarzystwo Naukowe zareagowało

POSTĘP I ROZWÓJ NAUKI LOGICZNEJ

Postęp i rozwój nauki w logicznej konsekwencji wymagają, aby w zakresie wiedzy uczeń przerastał mistrza, inaczej pauka stąłaby się martwa. Prawdziwego, mądrego mistrza postępy i sukcesy uczniów radują, nawet jeżeli

ZDOBYTY PRZEZ UCZONEGO AUTORYTET

Nie mqżna zaprzeczyć, że fundamentem, na którym opiera się autorytet uczonego, jest nie tyle wiedza, ile jego sylwetka intelektualna i moralna – wierność bezwarunkowa i poząkoniunkturalna prawdzie naukowej, skromność i

FUNDAMENT AUTORYTETU

Fundamentem autorytetu uczonego nie powinna być wiedza, ale mądrość; ta mądrość, która według króla Salomona „nie wnijdzie do duszy złościwej”. Aby autorytet uczonego przetrwał próbę czasu, prócz wiedzy musi on

OPARCIE AUTORYTETU

Autorytet oparty tylko na aktualnej wiedzy jest kruchy jak wiedza, która dzisiaj starzeje się z człowiekiem, a nawet znacznie szybciej niż człowiek. Cóż zostaje z autorytetu wiedzy nabytej z upływem

NA TLE AMBICJI

Ileż na tle tych ambicji zdobycia autorytetu powstaje kompleksów, fru­stracji, ile sporów i niechęci między ludźmi z tego samego środowiska, ile ciężkich zawodów życiowych! Czy tp jest potrzebne i nieuniknione?Autorytet, a

BYĆ AUTORYTETEM

Być autorytetem to według definicji encyklopedycznej „być człowiekiem mającym powagę, ogólne uznanie, znaczenie, głos przeważny 1.Niewątpliwie, każdy pracownik nauki, każdy uczony, ale nie tylko on, każdy najmniejszy specjalista, każdy wreszcie

W JAKIEJŚ DZIEDZINIE

Jeżeli w jakiejś dziedzinie czy w konkretnym zagadnieniu mało mają do powiedzenia nauki podstawowe, a więcej znaczy empiria, rutyna i doświadczenie nabyte dzięki długoletniej praktyce, wtedy do głosu muszą dojść

ZEWNĘTRZNE POZORY

Niechaj nie zwodzą go zewnętrzne pozory, niechaj się nie kieruje przyjemnym mu przypuszczeniem; nie wolno mu do żadnej szkoły należeć, nie wolno w poglądach mieć mistrza. Powinien miec uszanowanie dla

PRAWDZIWA NAUKA

Nauka prawdziwa lęka się twierdzeń apriorycznych, narzuconych, me uzasadnionych ścisłym dowodem. Jej pierwszą troską, jej podstawą jest uzasadnienie logiczne, wywód matematyczny albo też stwierdzenie doświadczal­ne w poprawnie wykonanym eksperymencie. Niedobrze